• Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik, bireyin sağlığını koruyan ve geliştiren, insan merkezli bakım veren,  insan onuruna ve haklarına saygılı davranan, etik ilkelere göre bakım veren, mesleki yenilikleri araştıran ve takip eden, sağlık ekibinde etkin rol üstlenen, hastalara eğitim ve danışmanlık veren bir sağlık meslek alanıdır. Hemşireler, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, yardıma muhtaç ve ölmekte olan bireylerin bakımından sorumludur. Hemşirelik, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma ve geliştirme hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Nota okumayı bilen herkes gitar çalabilir, ancak gitar gerçek bir sanatçının elinde olduğunda bu notalar bir resitale dönüşür.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmış olan “Hemşirelik” bölümü, bu amaç doğrultusunda hazırlanmış, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün amacı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumaya ve yükseltmeye odaklanabilen, hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanımlı, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetleri yürütebilen, mesleki etik ilkeleri benimseyebilen, hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı karar alabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, insan hak ve değerlerine saygı duyan, yaşam boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürebilen, yenilikçi ve araştırmacı hemşireler yetiştirmektir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi odağında öğrenci olan "sağlık temalı" bir eğitim kurumudur. Hemşirelik Bölümünün dört yıllık eğitim programı Avrupa Birliği Kriterleri doğrultusunda ve ulusal çerçevede hemşirelik eğitiminin minimum standartlarını belirleyerek ülke genelinde hemşirelik eğitiminde standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) doğrultusunda hazırlanmıştır. Dört yıllık hemşirelik eğitim programında öğrencilere meslek ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Derslerin uygulamaları Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde yer alan dört farklı hastanede uygulamalı eğitim ve araştırma imkanı sunulmaktadır.  Ayrıca öğrencilerimizin uygulamaları toplum sağlığı merkezlerinde, okul ve huzurevlerinde yapılacaktır.   

Mezunların Kazandıkları Ünvan: Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Hemşirelikte Lisans Diplomasına sahip olur ve “HEMŞİRE”ünvanını alır.

Hemşirelik

Hemşirelik Bölümünde Alınan Dersler

Hemşirelik Bölümünde temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile birlikte uygulama ve beceri gerektiren konuların laboratuvar uygulamaları yer almaktadır. Anatomi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Patoloji, Farmakoloji gibi öğrencilere bilimsel temelleri verecek konuların yanında özellikle Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Etik, Geriatri Hemşireliği, İlk Yardım Hemşireliği, gibi mesleğe yönelik dersler bulunmaktadır.

Hemşirelik

Mezunların İstihdam Alanları 

Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik özel ve resmi tüm sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul, huzurevleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde istihdam edilebilirler.

Üniversitelerde; Lisansüstü eğitim ve doktora eğitimlerini tamamlayarak araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarında,

Hastanelerde; Başhemşire/başhemşire yardımcısı, hemşirelik hizmetleri kalite gelişim (Ar-ge) müdürlüğü, hizmet içi eğitim koordinatörlüğü, klinik eğitim hemşireliği, süpervisör,

Özel dal hemşiresi olarak; Diyabet eğitim hemşireliği, ameliyathane hemşireliği, yara bakım hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, diyaliz hemşireliği, evde bakım hemşireliği, nütrisyon hemşireliği, helikopter ile hasta transport hemşireliği,

Hastanelerde Hemşirelik Dışı Pozisyonlar; Hastane müdürlüğü, kalite koordinatörlüğü, sağlık uzman yardımcılığı, insan kaynakları yöneticiliği, hasta hizmetleri müdürlüğü, destek hizmetler müdürlüğü,

Hastane Dışında Hemşirelik; Aile hekimliği-aile hemşireliği, sağlık kabini, yaşlı bakım evleri, okul hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, sağlık sigorta şirketleri, ilaç firmalarında çalışma olanakları bulunmaktadır.

Program Dili: Türkçe 

Puan Türü: Sayısal

Robotik Cerrahi Hemşiresi Olmak
Robotik Cerrahi Hemşiresi Olmak
12  Mayıs Hemşirelik Haftası Programı
12 Mayıs Hemşirelik Haftası Programı
Ortus Solis (Gün Doğumu) Sergisi
Ortus Solis (Gün Doğumu) Sergisi
Kanıt Temelli Hemşirelik Bakımı Kursu
Kanıt Temelli Hemşirelik Bakımı Kursu