Program Çıktılarımız

Program Çıktılarımız

  1. Ebelik mesleğinin görev, yetki, rol ve sorumluluklarını profesyonel bir meslek mensubu farkındalığı ile yerine getirir.
  2. Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda insan haklarına saygılı ve hoşgörü ile gerçekleştirir.
  3. Ebelik bakımında kadının ve yenidoğanın haklarını koruyarak, bütüncül yaklaşımla birey, aile ve toplumun kültürel özelliklerini de göz önünde bulundurarak hizmet gereksinimlerini belirler ve gerekli hizmeti sunabilir.
  4. Ebelik uygulamalarını kuram/modeller, mesleki yasa, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirir.
  5. Ebelik uygulamalarında meslektaşlarına, ebelik öğrencilerine ve topluma lider ve rol model olarak öğrenme-öğretmeyi mesleki sorumluluk olarak benimser.
  6. Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanılayabilme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek çözüm önerileri geliştirebilir ve uygulayabilir.
  7. Kültürel yönden donanımlı, özgüveni yüksek, küresel ve toplumsal değişimlerin farkında olarak toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alır.
  8. Bilimsel araştırma yaparak ve/veya sonuçlarını yorumlayarak ebeliğin profesyonel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenleyerek/katılarak yenilikçi bakışa sahip olur.
  9. Ebelik mesleğinin gelişimini destekleyecek ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği içinde olur.
  10. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak multidisipliner yaklaşımlarla ebelik uygulamalarını gerçekleştirir.