• Odyoloji

Odyoloji

Odyoloji

Alanında kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve diğer disiplinlerin uzmanları ile işbirliği yapabilir. Alanında içselleştirdiği bilgiyi ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası çalışmalara aktarabilir.

Alanını ilgilendiren olay ve olguları kavramsallaştırma becerisini kazanarak bilimsel metotve tekniklerle incelemeler yapabilir; elde ettiği verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları saptayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve literatüre dayalı çözüm önerilerinde bulunabilir.

Alanında müdahalede bulanacağı zamanlarda teknik donanım, yazılım ve uygulama yöntemlerini kullanarak işitme ve denge fonksiyonlarını değerlendirebilir.

Alanı ile ilgili olan kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli olan değerlendirmeyi, tanılamayı, planlamayı ve yönlendirmeyi yapar.

Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, gelenek ve göreneklerigöz önünde bulundurarak günlük yaşama etkilerinin farkında olur ve saygı duyar.

Toplum sağlığını koruma ve erken tanılama programlarında yer alır, toplumun işitme sağlığı konusundafarklılaşan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

Kazandığı bilgi birikimi ile mesleki ve akademik çalışmaları bağımlı olmadan yürütür ve kendi alanında çalışan diğer meslek üyeleri ile etkin iletişim ve işbirliği içerisinde ekibin bir üyesi olarak çalışır ve aldığı sorumluluk üstlenir.

Bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir, kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkinşekilde kullanır, yaşam boyu öğrenme prensip ve gerekliliğini içselleştirir.

Mesleki sorumlulukları doğrultusunda kaliteli hizmet vermek amacıyla kayıtları tutar, rapor hazırlar, yazılı ve görsel teknolojik araçları kullanır, bilginin yayılmasına ve evrensel bilginin oluşması için çaba harcar.

Tüm klinik ve araştırma sonuçlarını gizlilik ilkesini benimseyerek değerlendirir. Hizmet sağladığı toplumun onam ve onayı olmadan herhangi bir deneysel ve klinik uygulamayı yapmaz ve her türlü uygulama, araştırma çalışmalarında insan hakları ve etik prensipleri göz önünde bulundurur.

Odyoloji

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Sağlık Bakanlığı veya özel hastaneler bünyesinde kliniklerde Odyolog olarak çalışabilirler.

İşitme engelliler okullarında, özel eğitim merkezlerinde istihdam edebilirler.

İşitme cihazı ve implant firmaları, fabrika ve sanayi kuruluşları, araştırma enstitü ve kurumları gibi geniş yelpazeye sahip yerlerde iş bulabilirler.

Odyoloji ve temel bilim alanlarında lisansüstü programı ile üniversitelerdeakademik anlamda ilerleme sağlayabilirler. 

İşitme Sağlığı Alanında Kariyer Planlaması
İşitme Sağlığı Alanında Kariyer Planlaması
Videonistagmografide Güncel Yaklaşımlar
Videonistagmografide Güncel Yaklaşımlar
İşitme Kayıplı Pediatrik Vakalara Yaklaşım
İşitme Kayıplı Pediatrik Vakalara Yaklaşım
İşitme Cihazlarında Güncel Teknolojiler
İşitme Cihazlarında Güncel Teknolojiler