• Sprach- und Sprachtherapie

Sprach- und Sprachtherapie

Sprach- und Sprachtherapie

Alanındaki bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Alanında kazandığı bilgilerin kaynağını, sınırlarını, doğruluğunu, güvenirliğini ve geçerliğini değerlendirir ve yorumlar.

Eğitimsonunda kuramsal ve uygulamalı bilgileri kişisel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığını geliştirir ve bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır.

Kazandığı bilgiler doğrultusunda mesleki ve akademik çalışmalarını kendisi yürütür ve diğer meslek üyeleri ile etkin iletişim kurar ve ekip ileişbirliğiyaparak ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk üstlenir.

Toplumsağlığını korumak amacıyla girişimlerde bulunur; toplumun dil ve konuşma terapisi alanında farklılaşan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına göre sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alanında kaliteli hizmet verir ve çalışmalar için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.

Kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak alanında etik ilkeler doğrultusunda uygulama yapar; gerektiğinde süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır.

Mesleki alana yönelik bilgisayar programlarını, teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını tanımlar, bilir ve kullanır.

Alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, dil konuşma terapisi uygulamalarında gereken değerlendirmeyi, tanımlamayı ve planlamayı yapar.

Yaşam boyu öğrenme,problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri ile kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.

Alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilir.

Sprach- und Sprachtherapie

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Kamu ve Özel Hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.

Yaşlı bakımevlerinde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Resmi veya  Özel Eğitim Merkezlerinde istihdam ederler.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb. kurumlarda görev alırlar.

Üniversitelerde akademik olarak ilerleyebilirler.

Kendi merkez/kliniklerini açabilirler.