Prof. Dr. Mehmet Selçuki

Akademik Takvim

Prof. Dr. Mehmet Selçuki
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / İzmir Tıp Doktoru 1971 - 1977

A. Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı / Nöroşirürji Uzmanı - Uzmanlık eğitimi

1978 - 1983  

2nd International Course on Clinical Neurosurgery Prof.Dr.Madjid Samii  Hannover/Almanya

1989 - 1989  
4th International Course on Neurosurgery Prof.Dr.Madjid Samii  Hannover / Almanya 1990 - 1990  
Harvard Med. School, Children’s Hospital araştırma laboratuarı – Orta hat kapanma defektlerinin moleküler genetik ve  biolojisi üzerine araştırma görevlisi / Boston/Massachusetts   1996 - 1997

 

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Malatya Hastanesi Nöroşirürji Servisi 1985 - 1986

Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik/İzmir hastanesi Uzman Hekim (Doç.Dr.)

1987 - 1990

Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik/İzmir hastanesi  Servis Şefi (kurucu şef)

1990 - 1993

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı  -  Doç. Dr. Öğretim Üyesi

1993 - 1995

Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Nöroşirürji Danışmanlığı

1998

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı

1999 - 2005

Kent Hastanesi Nöroşirürji Bölümü-İzmir

2005 - 2008

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji  Anabilim Dalı Başkanı

2009 - 2016
Özel Tınaztepe Hastanesi 2018 - 

Akademik Görevler:

1994

Akademik Kurul kararı ile AÜTF Nöroşirürji AbD bünyesinde  Pediatrik Nöroşirürji Ünitesi kurulması ve ünitenin9 sorumlu  öğretim üyeliği

1994 

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Sekreter

1994 

World Federation of Neurosurgical Societes Kursu yöneticiliği - Antalya

1995 

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu 2. Başkan

1995 

Ankara Ünv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı  -  Prof.Dr.

1998 

Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Nöroşirürji Danışmanlığı

1999 - 2005 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı
2005 - 2008

Kent Hastanesi Nöroşirürji Bölümü-İzmir

2009 - 2016  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji  Anabilim Dalı Başkanı 

Yönetilen Tez, Laboratuar Çalışması ve Asistan Seminerleri:

Yurt dışında araştırma yaparak değerlendiridiğim bir yılın ardından, kendi kliniğimde yine kendi olanaklarımızla kurduğum Embrioloji-Histoloji laboratuarında tavuk yumurtasında embrio çalışmalarını başlattım ve orta hat kapanma defektlerinin embriolojisini çalışmaya başladım. Bu cümleden olarak verapamilin nörilasyona etkisi ilk olarak  yapılan çalışma olarak ulusal kongrede sunuldu.

 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalından Yrd.Doç.Dr.Önder Güney’in, laboraturamızda yaptığı çalışma ile, diazepamın orta hat kapanmasına olan etkisi araştırılmış ve denetleyici olarak katıldığım araştırma Türk Nöroşirürji Dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
 • Kliniğimizde yetişen Dr.Çağlar Berk’in “Subaraknoid kanama geçiren hastalarda iv  asetozolamid verilmesi öncesi ve sonrası vazoreaktivitenin SPECT ile değerlendirilmesi – Prospektif klinik çalışma” isimli  uzmanlık tezi,
 • Dr.Gökalp Silav’ın “Orta hat kapanmasında NMDA reseptörlerinin ve bu reseptörlerin blokajının etkisi” isimli uzmanlık tezi,
 • Dr.Varol Aydın’ın “Tavşanlarda deneysel tethered cord modeli” isimli uzmanlık tezi benim tarafımdan yönetilmiştir.

CBÜ de çalışmaya başladıktan sonra, burada da bir tavuk yumurtası ve embriyoloji laboratuarı kurarak çalışmalarıma devam ettim. Bu laboratuarda sadece CBÜ nöroşirürji asistanları değil, Manisa dışındaki çeşitli merkezlerden  gelen nöroşirürji asistanlarının ihtisas tezleri de deneysel olarak gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Kitap Bölümü:

 • Mehmet Selçuki,  Politravmatize hastaya yaklaşım – Kafa travmaları- Ankara Numune hastanesi eğitim programı , Konferans, 1995 de anlatılan bölüm,  Ankara Numune Hastanesi tarafından kitap haline getirilen  POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM adlı eserde  “Kafa travmalarında, hastaya yaklaşım, acil önlemler, takip ve tedavi” başlığı ile bölüm  halinde yer almıştır. Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası eğitim kursları IV, sayfa 77-86, 1995.
 • Mehmet Selçuki, Kafa travmaları  - Pediatrik aciller, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocouk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ed. Prof. Dr.A.Onağ, CBÜ Matbaası, s 591-601, 2003.
 • Cüneyt Temiz, Mehmet Selçuki, Pediatrik omurganın biyomekanik özellikleri – Spinal biyomekaniğin temelleri, Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal Cerrahi Gurubu yayınları No 3, META basım matbaacılık, s 45, 2003
 • Mehmet Selçuki, Ayrık Omurilik Anomalisi  - Temel Nöroşirürji cilt 2,  Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları,Buluş Tasarım ve Matbaacılık,  Ankara, s.1374, 2005.
 • Mehmet Selçuki, Spinal Disrafizmler – Temel Nöroşirürji Kitabı, Türk Nöroşirürji Derneği  Yayınları,  2008
 • Mehmet Selçuki -  I. Santral sinir sisteminin embriyoljik gelişimi
                                               II. Gergin omurilik sendromu
                                               III. Kısa, kalın ve yağlı filum terminale
                                               IV. Kafa travmalarının geç komplikasyonları bölümleri
  Türk Nöroşirürji Derneği Pediyatrik Nöroşirürji Gurubu “Pediyatrik Nöroşirürji” kitabı.

Yayın Listeleri:

 • H.Z.Gökalp,A.Erdoğan, M.Selçuki. A giant meningioma of the fourth ventricle associated with Sturge-Weber disease. Acta Neurochirurgica 57,115,1981.
 •  İ.Çağlar,A.Çulcuoğlu, M.Selçuki. Bir rekürrent kuduz aşısı ansefalomyeliti  A.Ü.T.F. Nöroloji Kliniği Dernek Mecm,1981.
 • E.Özkal, M.Selçuki, Y.Kanpolat. Solitary eosinophilic granuloma of the sixth cervical vertebra. Ankara Tıp Bülteni, C.4,S.1,1982.
 •  Trigeminal nevralji tedavisinde Gasser ganglionu RF termokoagülasyonu. Y.Kanpolat,B.Tümer, M.Selçuki. Ankara Tıp Bülteni,C.4,S.1,1982.
 •  E.Arasıl,A.Erdoğan, M.Selçuki, U.Erongun. Siringomyeli ve intrakranial vasküler patolojiler. İstanbul Tıp Fak. Mecm.,46:592,1983.
 •  E.Arasıl,N.Avman,H.Z.Gökalp,Y.Kanpolat,E.Özkal, M.Selçuki. Primer subaraknoid kanamada serebral vazospazmın postoperatif sonuçlara etkisi. 18. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Çalışmaları Kİtabı,1983 (6-10 Eylül,1982,İstanbul).
 • Y.Kanpolat,N.Avman,H.Z.Gökalp,E.Arasıl,E.Özkal, M.Selçuki. Controlled RF Thermocoagulation of Trigeminal Ganglion in the treatment of trigeminal neuralgia, hemifacial spazm and facial neuralgia. Acta Neurochir.,Suppl.,33:511,1984
 •  N.Avman,C.Dinçer, M.Selçuki.  Pineal region meningioma of the velum interpositum. Ankara Tıp Bülteni,C.6,S.2,1984.
 •  N.Avman,H.Z.Gökalp,E.Arasıl,Y.Kanpolat,E.Özkal, İ.Karacan, M.Selçuki. Symptomatology,eveluation and treatment of aquaductal stenosis. Neurological Res.,6:Dec.,1984.
 • Ş.Tektaş, M.Selçuki, N.Demircan. Subdural hematom izlenimini veren primer serebral nöroblastoma olgusu. G.A.T.A. Tıp Bülteni, 26:817,1984.
 •  Ş.Ünlü,E.Timurkaynak, M.Selçuki, L.Sayıt. Nörolojik defisit oluşturmamış, servikal veretebraların ileri derecede fraktür-dislokasyonları. G.A.T.A. Tıp Bülteni, 27:101,1985.
 •  M.Selçuki, E.Timurkaynak,L.Sayıt,N.Özkan. İdiopatik gibi görünen semptomatik trigeminal nevralji. G.A.T.A. Tıp Bülteni, 27:131,1985.
 • H.Uzunoğlu, M.Selçuki, M.Bayhan,T.Köksel.  İnterhemisferik yerleşimli subdural ampiyem. G.A.T.A. Tıp Bülteni, 27:421,1985.
 • Beyin Ödemi ve tedavi olanakları. M.Selçuki, D.Selçuki. S.S.K. Tıp Bülteni, Aralık,1985.
 • Controlled RF Thermocogulation of Gasserian Ganglion in the treatment of Trigeminal neuralgia. Y.Kanpolat,N.Avman,H.Z.Gökalp,E.Arasıl, M.Selçuki. Acta Neurochir.,76:164-176,1985.
 •  Effectiveness of RFTC in recurrent trigeminal neuralgia after previous retrogasserian rhizotomy. Y.Kanpolat,N.Avman,H.Z.Gökalp,E.Arasıl, M.Selçuki, T.Mertol. Appl.Neurophysiol.48:258,1985.
 •  Kontrlateral myelografik defect. M.Selçuki, O.Çetinsoy. Nöroloji,Nöroşirürji,Psikiatri dergisi,2(1):52,1986.
 •  Kaynak araştırmasında rastlanmayan dev bir meningosel ile birlikte görülen polimelia olgusu. Ş.Tektaş, M.Selçuki, I.Bökesoy,Ş.Ünlü. Sağlık Hastanesi Dergisi,pp 21, 1987,İzmir.
 •  Disk hernisi ve sakralizasyon. M.Selçuki, N.Oktar,U.Erongun,O.Çetinsoy. A.Ü.T.F.Nöroloji Kliniği Derneği Mecm.C.15,S.1:48,1987.
 •  Kalvariumda ossifikasyon gecikmesi ile birlikte olan kalvarium bifidum ve Dandy-Walker kisti olgusu. M.Bayhan,N.Akalan,T.Köksel,N.Seber, M.Selçuki. Nörol.Bil.D.,1988/1,İzmir.
 •  Ekstrapiramidal sistem ve ilgili bozukluklar. D.Selçuki, M.Selçuki, M.Bayhan. Yeni Simpozyum Dergisi,İstanbul,Ocak-Nisan 88, Yıl 26, Sayı 1-2
 •  Torakal diastematomyeli. M.Selçuki, Ü.Trakya. Türk Nöroşirürji Dergisi,2(1):86,1989
 •  Osteoma görüntüsü veren anplaque meningioma. M.Selçuki, H.Turgut,Ü.Bayol. S.S.K.Tepecik Hst.Dergisi,1(1):65-67,1991.
 • İntrakranial lipoma. M.Ataç,H.Turgut,Ü.Bayol, M.Selçuki. S.S.K.Tepecik Hst.Dergisi 1(2):165,1991.
 • Mixt glioma. M.Ataç,H.Turgut,Ü.Bayol, M.Selçuki. S.S.K.Tepecik Hst.Dergisi,1(2):162,1991.
 •  Epidermoid cyst - Unusual localization. M.Selçuki. Journal of Ankara Medical School, Vol.15(3),703,1993.
 •  Spontan İntraserebral hematomlarda medikal tedavi ve prognoz. Y.Zorlu,S.Kesken, M.Selçuki. Türk Nöroşirürji Dergisi,3:25-29,1993.
 •  Supraskapular Sinir Tuzak Nöropatisi: Olgu sunumu. Binatlı Ö, Selçuki M, Duransoy Y, Bardakçı S.  Nörolojik Bilimler Dergisi 1993;10:3-4.
 •  Cervical Spinal Cord compression due to Eosinophilic Granuloma. M.Selçuki, A.Attar, Ş.Çağlar, C.Temiz. Journal of  Ankara Medical School ,16(4):1245,1994.
 •  Fetal meningomyelosel olgularında obstetrik nöroşirürjik yaklaşımda.yenilikler. Turgut,F. Turgut, M.Selçuki, A.Haberal, E.Onur. MN Klinik Bilimler,1/8 Ağustos,pp103,1995.
 •  Koroid Pleksus Papillomu-Atipik Yerleşim: Olgu sunumu Atabay H, Selçuki M, Binatlı Ö, Duransoy Y, Bayol Ü.. Türk Nöroşirürji Dergisi 1994;4:39-42.
 •  Çocuklarda Beyin Ölümü. M.Selçuki, G.Deda. Medical Network, Klinik Bilimler,Pediatri, Volume 2 Number 11, 1996.
 • Two stage resection of hemievertebrae. A.K.Us, H.Demirörs, H.Selek, M.Selçuki, E.Mergen. Journal of Turkish Spinal Surgery, 7(2):77-80,1996.
 •  Brain Stem Gliomas. Attar A , Yüceer N, Arasıl E, Dinçer C, M. Selçuki, A.Erdoğan, H.Deda, H.Tuna. Eastern Journal of Medicine, 2:90-92,1997.
 •  Large Craniopharyngioma extending to the posterior cranial fossa. R.N.Şener, E.Kısmalı, S.Akyar, M.Selçuki, O.Yalman. Magnetic Resonance Imaging, 15(9):1111-1112,1997.
 •  Level of Conus Medullaris in term and preterm neonates. F.Şahin, M.Selçuki, A.Zenciroğlu, A.Ünlü, F.Yılmaz, N.Maviş, S.Sarıbaş. Fetal & Neonatal, 77(1):pF67-F69,Jul.,1997.
 •  Pleomorphic Xanthoastrocytoma, A Case Report. M.Selçuki, K.K.Coşkun, C.Ekinci, G.Yavuz, S.Aksoylar, K.Ceyhan. Nörol Bil D., 15(3),1998, Elekrtonik dergi. http://www.med.ege.edu.tr/~norolbil01998.htm
 •  Mature teratoma of the lateral ventricle. M.Selçuki, A.Attar, N.Yüceer,H.Tuna, E.Çakıroğlu. Acta Neurochirurgica, 140(2),171-174,1998.
 • Management of Tight Filum Terminale, with special emphasis on normal level conus  medullaris (NLCM). M.Selçuki, K.Coşkun. Surg Neurol,50:318-322,1998.
 •  Surgical approaches to orbital tumors. F. Batay, A. Attar, E. Arasıl, H. Deda, A. Erdoğan, Y. Kanpolat, N. Egemen, M. Selçuki. Nörol Bil D. 15:4, 1998.
 •  Intracavitary chemotherapy of policycstic craniophariyngioma with bleomycin. Savas A, Arasil E, Batay F, Selcuki M, Kanpolat Y. Acta Neurochir (Wien), 141(5):547,1999.
 •  The effect of diazepam on the developmant of neural tube defects in early chick embryos. Ö Güney, M Selçuki, A Ünlü, C Bağdatoğlu. Turkish Neurosurgery 9:44-47,1999.
 • Role of magnetic resonance imaging in children with voiding dysfunction: retrospective  analysis of 81 patients. Arikan N, Soygur T, Selcuki M, Erden I, Gogus O. Urology. 1999 Jul;54(1):157-60; discussion 160-1.

Patients with urinary incontinence often benefit from surgical detethering of filum  terminale. Selçuki M, Ünlü A, Uğur HC, Soygür T,  Arıkan N, Selçuki D. Child’s Nervous System, 16(3),150, March, 2000.

 • Erken Dönem Tavuk Embriyonal Tüp Gelişiminde  Etanolün Etkisi. M.Barutçuoğlu, M. Selçuki, S.Vatansever, A.Ş.Umur, S.İnan. Türk Nöroşirürji Dergisi, 11(1):32,2001.
 •  The curly tail mouse model of human neural tube defects demonstrates normal spinal cord differentiation at the level of meningomyelocele: implications for fetal surgery. M Selçuki, S Manning, M Bernfield. Child’s Nervous System, 17:19-23,2001.
 • Gigantic intracranial mass of hytatid cyst. Ozkan U, Kemaloglu MS, Selcuki M. Child’s Nerv Syst, 17(10):623-5,2001.
 •  The importance of calcium in midline fusion defects. Unlu A, Bagdatoglu C, Silav G, Aydin V, Guney O, Selcuki M. Turkish Neurosurgery, 11(2):111-116, 2001.
 •  Anüsden protrude olan ventriküloperitoneal şant : Nadir bir komplikasyon. Şencan A, Dağlar Z, Küçükoğlu T, Umur AŞ, Selçuki M, Mir E. Pediyatrik Cerrahi Dergisi, 16:38-40,2002.
 •  Widespread post-traumatic acute spinal hematoma: case report and review of the literature. Ozkan U, Kemaloglu MS, Aydin M, Selcuki M. Spinal Cord, 40(6):304-6,2002.
 •  The spontaneous umblical perforation of the distal end Ventriculoperitoneal shunt. Silav G, Tun K, Dolgun H, Unlu A, Selcuki M. Neurocirurgie, 48(2-3 Pt 1):128-30, 2002.
 •  Cytogenetic results in two siblings who were determined as spina bifida occulta. Altintas N, Orenay S, Temiz C, Vatansever S, Selçuki M, Selçuki D. Neuroanatomy,2:39, 2003.
 •  Is a filum terminale with normal appearance really normal Selcuki M, Vatansever S, Inan S, Erdemli E, Bagdatoglu C, Polat A. Child’s Nerv Syst, 19(1):3-10,2003.
 •  Lomber araknoid kiste bağlı kauda ekuina sendromu:Olgu sunumu. Selçuki M, Umur A.Ş., Temiz C, Özkal B. T KlinMed Sci, 23:159, 2003.
 •  Meningomyelosel olgusunda konjenital  foramen monro atrezisine bağlı hidrosefali ve endoskopik septum pellicidum perforasyonu ile  tedavisi:Olgu sunumu. A.Ş.Umur, C.Tosun, M.Barutçuoğlu, C.Temiz, H.Mirzai, M.Selçuki. Türk Nöroşirürji Dergisi, 13(2):176,2003.
 •  Serebellar Hipoplazi ile birlikte görülen okronozis: olgu sunumu. Temiz C, Umur AŞ, Özkal B, Selçuki M. T Klin J Med Sci, 23:232, 2003.
 •  The effects of methoteraxate on the development of neural tube defects in the chick embryo. Vatansever HS, Umur AS, Inan VS, Selcuki M. Turk J Vet Anim Sci, 27:1119,2003.
 •  B Cell immunoblastic lymphoma of central nervous system: Case report. Umur AS, Temiz C, Selçuki M, Mirzai H, Okudur İ, Ozkel B, Işısag A. Turkish Neurosurgery 13:122-125,2003.
 •  Solitary cranial plasmocytoma C.Temiz,Umur AŞ, Okudur İ, Mirzai H, Çabuk M, Bağdatoğlu C, Selçuki M. Journal of Ankara Medical School, 26(1):47-51, 2004.
 • Neural tissue continues its maturation at the site of neural tube closure defects: implications for prenatal intervention in human samples. Selçuki M, Vatansever S, İnan S, Sancı M, Sayhan S, Bağdatoğlu C. Child’s Nervous System, 20:313-20,2004.
 •  Incidental gangliocytoma in a middle aged adult. A case report. Mirzahi H, Isisag A, Selçuki M. Annals of neursurgery, 4(1):1-6, 2004.
 •  Bir olguda travma sonrasında intarkranial meningioma oluşumu. Mirzai H, Akbaşak A, İşisağ A, Selçuki M. Ulusal Travma Dergisi 10(4): 257–59,2004.
 •  İleri yaşta görülen anaplastik ganglioglioma: Olgu sunumu. Mirzai H, Selçuki M, Yalman D, Kamer SA, Özkal B, İsisağ A. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2004, 14:2, 127-132.
 •  Penetrating injury of cranium: a case report. Temiz C, Umur AS, Bağdatoğlu C, Tosun C, Selçuki M. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Oct;11(4):352-5.
 •  Clinical and histological changes of intratechally admisinistered  Gadopentate  Dimeglumine (Gd-DTPA) in Normal rats. Mavioğlu H, Tuğlu I, Temiz C, Ozbilgin K, Cilaker S, Selcuki D, Selcuki M. Rivista di Neuroradiologia, 18:521-528, 2005.
 •  Anevrizmal Subaraknoid Kanama. Selçuki D, Selçuki M. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005, 1(5):43-48.
 •  Anevrizmal Subaraknoid Kanama: Kanama Sonrası Gelişen Sorunlar. Selçuki D, Selçuki M. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006, 2(22):79-84.
 • Lomber disk hernisi bulguları ile görülen erişkin gergin omurilik  sendromu: İki olgu sunumu. Selçuki , Umur AS, Vatansever S, Sayın M, Temiz C, Selçuki D. Journal of Neurological Sciences, 24(1), 95-99, 2007.
 • Spinal disrafizm. Selçuki M. Turkiye Klinikleri J. Pediatr Sci, 3(1):67-73,2007.
 • Multiple cerebral hydatid cysts. Report of a case with 24 pieces. Yurt A, Avci M, Selçuki M, Ozer F, Camlar M, Uçar K, Taşli F,   Altinörs N. Clin Neurol Neurosurg. 2007 Nov;109(9):821-6. Epub 2007 Aug 31.
 • Pleomorfik ksantoastrositoma. Selçuki M. Türkiye Klinikleri, Nöroonkoloji özel sayısı, Vol 3 (34),77, 2007.
 •  Adult tethered cord syndrome mimicking lumbar disc disease. Umur AS, Selcuki M, Selcuki D, Bedük A, Doganay L. Childs Nerv Syst. 2008 Jul;24(7):841-4.
 • Apoptosis seems to be the major process while surface and neural ectodermal layers detach during neurulation. Selçuki M, Vatansever S, Umur AS, Temiz C, Sayin M. Childs Nerv Syst. 2008 May;24(5):577-80.
 • Biomarkers of connective tissue disease in patients with intracranial aneursyms. Yurt A, Vardar E, Selçuki M, Ertürk AR, Ozbek G, Atçi B. J Clin Neurosci. 2010 May 6.
 • Large supratentorial cortical ependymoma in a child. Yurt A, Selçuki M, Ertürk AR, Küpelioglu A. Clin Med Res. 2010 Mar;8(1):25-7.
 • Comment to the paper: Double neural tube defects: a case report and controversies around neural tube closure by Vashu Ravindran.  Selcuki M. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):705.
 • Yurt A, Ozer F, Selçuki M, Ertürk AR, Görgülü O. Effect of systemic parameters following experimental subarachnoid hemorrhage and cerebral vasospasm in rabbits by injection of blood into the subarachnoidal space. Neurosciences (Riyadh). 2010 Jan;15(1):15-20.
 • Cetinkal A, Colak A,Topuz K,Demircan MN,Simsek H,Berber U,Umur AS,Selcuki M, Vatansever HS. The effects of meloxicam on neural tube development in the early stage of chick embryos. Turk Neurosurg. 2010 Apr;20(2):111-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.2659-09.
 • Large primary intraorbital hydatid cyst. Yurt A, Seçer M, Selçuki M. Childs Nerv Syst. 2011 May;27(5):693-5. Epub 2011 Mar 3.
 • Comment to the paper "Posterior fossa decompression and the cerebellum in Chiari type II malformation: a preliminary MRI study". Selcuki M Childs Nerv Syst. 2011 Mar;27(3):467. Epub 2010 Dec 24.
 • Selçuki M. Kalın Filum terminale. Türkiye Klinikleri Dergisi, Özel sayı, 4(1):44-49, 2011.
 • Selcuki M. Comment on: The value of post-operative MR in tethered cord: a review of 140 cases by P. David Halevi, Suhas Udayakumaran, Liat Ben-Sira, Shlomi Constantini. Childs Nerv Syst. 2011 Dec;27(12):2175. Epub 2011 Sep 29.
 • Mete M, Duransoy YK, Karabıyık Ö, Özer FD, Selçuki M. How necessary is computed tomography in pediatric minor head trauma? J Exp Clin Med 2011;28:14-17. doi: 10.5835/jecm.omu.28.03.006.
 • Mete M, Savran M, Duransoy YK, Selçuki M. Diffusion weighted MRI may be a life saving tool in cerebral fat embolism: Report of a case. Turk J Anesth Reanim 2012;40(5):294-296. DOI: 10.5152/TJAR.2012.009.
 • Umur AS, Selçuki M, Selçuki D, Temiz C, Akbaşak A. Preoperative and postoperative somatosensorial evoked potentials of upper extremities in surgical treatment of cervical intervertebral disc herniation. Turkish Neurosurgery, DOI 10.5137/1019-5149,JTN,4666-11.3/2012
 • Umur AS, Selcuki M, Bursali A, Umur N, Kara B, Vatansever HS, Duransoy YK Simultaneous folate intake may prevent advers effect of valproic acid on neurulating nervous system. Childs Nerv Syst. 2012 May;28(5):729-37.
 • Selçuki M, Umur AS, Duransoy YK, Ozdemir S, Selcuki D. Inappropriate surgical interventions for midline fusion defects cause secondary tethered cord symptoms: implications for natural history report of four cases. Childs Nerv Syst. 2012 Feb 17.
 • Selcuki D, Selcuki M, Erturk AR. Urinary incontinence triggered by stretching exercises. Turk Neurosurg. 2012;22(3):360-1. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.3521-10.2. /2012.
 • Mete M, Özer FD, Duransoy YK, Kocaman Ü, Oran İ, Demirtaş E, Selçuki M. Edaravone Leads to Increased Internal Luminal Vascular Circumference Following Subarachnoid Hemorrhage in an Animal Model of Vasospasm. J Neurological Sci (Turkish) 2012;29(4):722-31. http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=592.
 • Duransoy YK, Selçuki M, Gökçe T, Duransoy A. Prognostic Factors in Metastatic Brain Tumors: Study of 62 Patients. J Neurological Sci (Turkish) 2012;29(4):732. http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=593.
 • Duransoy YK, Mete M, Selçuki M, Işisağ A. Isolated Solitary Intramedullary Spinal Cord Metastasis Presenting as the First Manifestation of Small-Cell Lung Cancer: Report of a Rare Case. Case Rep Neurol Med. 2012;2012:617280. doi: 10.1155/2012/617280. Epub 2012 Dec 25.
 • Duransoy YK, Mete M, Ünsal ÜÜ, Barutçuoğlu M, Selçuki M. Synchondrotic Fracture of Odontoid Treated by Cervical Collor after Complication of Anterior Screw Fixation: A Case Report and Review of Literature. World Spinal Column J 2013;4(1):25-31.
 • Mete M, Ünsal ÜÜ, Duransoy YK, Selçuki M. Report of an unusual upper cervical spine injury: Traumatic atlantoaxial rotatory subluxation with vertical odontoid fracture in a child. Neurol India. 2013;61(2):197-9. doi: 10.4103/0028-3886.111158.
 • Duransoy YK, Mete M, Zengel B, Selçuki M. Missing screw as a rare complication of anterior cervical instrumentation. Case Rep Orthop. 2013;2013:593905. doi: 10.1155/2013/593905. Epub 2013 Mar 24.
 • Duransoy YK, Mete M, Akçay E, Selçuki M. Differences in individual susceptibility affect the development of trigeminal nerve. Neural Regen Res 2013:8(14);1337-42. doi:10.3969/J.ISSN 1673-5374.20130000001.
 • Duransoy YK, Mete M, Zileli M, Selçuki M. A New Guide Tube for Odontoid Screw Fixation for Unstable Odontoid Fractures: Report of 6 case series. Turk Neurosurg 2013;23(5):639-44. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.7914-13.0.
 • Duransoy YK, Mete M, Barutçuoğlu M, Ünlü ÜÜ, Selçuki M. Suspicion for possibility of hydatid cyst in cerebral cystic lesions is necessary for prevention of serious complications: Report of an urgent case. Journal of Pediatric Neuroscience. Accepted Time: 07-09-2013.
 • Duransoy YK, Mete M, Selçuki M. Klinik Deneyimlerimiz Işığında Serebral Kistik Ekinokokkoz. Türkiye Parazitoloji Dergisi. . 2013;37(4):277-81. doi: 10.5152/tpd.2013.3078. Turkish.
 • Mete M, Simsek T, Umur AS, Selcuki M, Umur N, Gurgen SG. Unusual Presentation of Congenital Dermal Sinus: Tethered Cord With Paramedian Cutaneous Ostia. Neurosurg Q Accepted date: 30 October 2013.
 • Umur AS, Yaldiz C, Bursali A, Umur N, Kara B, Barutcuoglu M, Vatansever S, Selcuki D, Selcuki M.Evaluation of the effects of mobile phones on the neural tube development of chick embryos.Turk Neurosurg. 2013;23(6):742-52. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.7757-12.0.
 • Barutcuoglu M, Umur AS, Vatansever HS, Umur N, Ozbilgin K, Sayhan S, Selcuki M. TGF-ßs and Smads Activities at the Site of Failed Neural Tube in the Human Embryos.Turk Neurosurg. 2013;23(6):693-9. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.9428-13.0.
 • Can YALDIZ, Yusuf KURTULUŞ DURANSOY, Mesut METE, Ülkün ÜNLÜ ÜNSAL,Mehmet SELÇUKI.  Extremely Rare Cause of Ventriculo-Peritoneal (V-P) Shunt Dysfunction: Spontaneous Peritoneal Catheter Knotting Journal of Neurological Sciences [Turkish] 31:(2)# 40; 413-417, 2014 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=784

 

 

 

Bilimsel Dernek Üyelikleri

 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Avrupa Pediatrik Nöroşirürji Derneği (ESPN)
 •  Uluslararası Pediatrik Nöroşirürji Derneği (ISPN)
 •  Klinik Nörofizyoloji ve EMG Derneği
 • Amerikan Beyin Cerrahları Derneği (AANS)- aktif internasyonal üye
 • Amerikan Beyin Cerrahları Derneği Pediyatrik Bölüm (AANSP)  aktif internasyonal
 • Türk Nöroşirürji Derneği Pediyatrik Nöroşirürji Gurubu aktif eğitmen üyesi

Yayın Kurulu Üyelikleri

 • Türk Nöroşirürji Dergisi / Ankara
 • Türkiye Klinikleri Dergisi / Ankara
 • SSK Tepecik Hastanesi Dergisi / İzmir
 • Süleyman Demirel Ü. T.F. Dergisi / Isparta
 • Ege Nörolojik Bilimler Dergisi / İzmir
 • Child’s Nervous System dergisi “Editorial Board” üyeliğ

Katılınan Konferanslar:

 • Kafa travmaları ve kafa travmalı hastaya yaklaşım – SSK Tepecik Hastanesi, Hastane içi eğitim programı, Panel, 1989
 • Disk hernileri – Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi, Göreme/Ürgüp, Panel, 1992
 • Pediatrik yaş gurubu kafa travmaları – AÜTF Çocuk sağlığı ve hastalıkları ABD, Konferans, 1995
 • BOS fizyolojisi ve hidrosefali – Sami Ulus Çocuk Hastalıkları hastanesi / Ankara, Konferans, 1995
 • Ortahat kapanma defektleri ve santral sinir sistemi embriolojisi – Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi/Ankara, Konferans,1995
 • Nörojenik mesane ve cerrahi yaklaşım – AÜTF, İbn-I Sina Hastanesi eğitim programı, Panel, 1995
 • Acil Tıp Eğitim programı-Kafa Travmaları – Prof.Dr.Nusret Karasu, mezuniyet sonrası acil tıp eğitim programları. Konferans, 1995
 • Politravmatize hastaya yaklaşım – Kafa travmaları- Ankara Numune hastanesi eğitim programı , Konferans, 1995
 • Normal Basınçlı hidrosefali – Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Nöroşirürji günleri, Konferans, 2003
 • Dermal sinus traktusu - Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Nöroşirürji günleri, Konferans, 2004
 • Gergin omurilik anomalisi –  Nurhan Avman konferansı- TND Ulusal Kongresi, 2008
 • 1995 yılından bu yana yapılmakta olan Pediyatrik Nöroşiürji Kurslarında, ilk üç yıl “konsensüs toplantıları” diğer yıllarda da pediyatrik nöroşirürji kursları olarak, toplam 21 yıldır çeşitli konularda kurslarda eğitim dersleri. Her üç yılda bir yeni bir döneme geçerek  devam eden 6 adet 3 bölümlü Pediyatrik Nöroşirürji Kursunda çeşitli konularda eğitim  verilmesi ve konferanslar (her dönemde ve bölümde 3 adet konferans verilmiştir)
 • 2000 yılında, Pediyatrik Nöroşirürji Kursunun 2. Dönem 1. Kursu ve  2012 yılı Pediyatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem 3. Kursunun düzenleyici ve yöneticiliği

 

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi