Dr. Öğr. Üyesi Burçin İşcan

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Burçin İşcan
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1996-2003

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004-2010 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uzmanlık
2011-2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlığı

 

2003-2004

Edirne Süleoğlu Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim

2010-2011 Kocaeli Gölcük Askeri Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2010-2011 Kocaeli Acıbadem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, yarı zamanlı
2014-2016

Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Yan Dal Uzmanı, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

2016-2018

İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital, İstanbul, Yrd Doç Dr, Yenidoğan Yoğun Bakım Kurucu Hekimi

Uzmanlık Alanı

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Yenidoğan Yoğun Bakım  

Mesleki İlgi ve Aktiviteler:

 • Prematüre Doğan Bebekler ve Sorunları
 • Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekler
 • Doğumsal Anomaliler, Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Çoğul gebeliklere bağlı sorunlar
 • Yenidoğan Sarılıkları, Kan Değişimi Gereken Bebekler
 • Yenidoğan Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Takibi Gerektiren Bebekler
 • Yüksek Riskli Bebek Takibi
 • Yenidoğan Bebek Takibi

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Effects of Maternal folic acid supplementation on airway remodeling and allergic airway disease development. J Mater Fetal Neonatal Med. 2018;27:1-9
 • The effect of perinatal steroid therapy on growth factor levels during different stages of the developing brain. J matern Fetal Neonatal Med. 2017;4:1-24
 • Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomized Crossover Clinical Trial. Neonatology. 2015;108(4):277-82
 • Intranasal surfactant protein D as neuroprotective rescue in a neonatal rat model of periventricular leukomalacia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;25:1-20.
 • Bacillus Calmette–Guerin vaccination: a novel therapeutic approach to preventing hyperoxic lung injury. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(16):1950-6.
 • Intermittent positive pressure ventilation with or without very early surfactant therapy for the primary treatment of respiratory distress syndrome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(2):252-7.
 • A Newborn with Monosomy X in Association with Corpus Callosum Agenesis. Pediatr Neonatol. 2016;16:1-3.
 • Hypophosphatasıa with the associatıon of INV(1)(q11,q21.3) and cleft palate. Genet Couns. 2016;27(1):83-6.
 • Complicated xanthogranulomatous pyelonephritis in a child. Pediatr Int. 2010;52(1):20-2.
 • Stevens-Johnson syndrome: a case report. Allergol Immunopathol. 2009;:37(4):219-21

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA BASILAN BILDIRILER

 • Can BCG vaccination prevent hyperoxic lung İnjury? 29th International Workshop on surfactant replacement 2014.
 • Crooover trial comparing high frequecy oscillatory ventilation versus volume guarantee plus high frequency oscillatory ventilation: A prelimenary report. 29th International Workshop on surfactant replacement 2014.
 • Volume guarantee on high frequency oscillatory ventilation in prterm infants: is it new lung protective strategy. 30th International Workshop on surfactant replacement 2015.
 • Intranasal surfactant protein D as neuroprotective rescue in a neonatal rat model of periventricular leukomalacia. 30th International Workshop on surfactant replacement 2015.
 • Effects of perınatal steroid therapy on developing brain and growth factors: what is the critical time window? 30th International Workshop on surfactant replacement 2015.
 • Volume guarantee on high frequency oscillatory ventilation in preterm infants: is it a new lung protective strategy? Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2015;4(2):e040213. 1st Congressof Joint European Neonatal Societies 2015.

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Geç Preterm Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nörogelişimsel Sorunları. Türkiye Klinikleri. 2014;10(4):43-50
 • Hashimoto tiroiditi tanısı alan olguların geriye dönük değerlendirilmesi. J. Child 2011;11(2):73-77.

ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA BASILAN BILDIRILER

 • Prematüre bebeklerde total parenteral beslenmeden tam enteral beslenmeye farklı geçiş yöntemlerinin klinik sonuçlara etkileri. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Prematüre bebeklerde sarılık sefalokaudal olarak mı ilerler? 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • BCG aşısı hiperoksik akciğer hasarını engelleyebilir mi? 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Yenidoğanlarda trombositopeni nedenleri ve sonuçları. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Neonatal ratlarda beyin gelişiminin farklı aşamalarında uygulanan steroid tedavisinin büyüme faktörleri üzerine etkileri. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Deneysel perventriküler lökomalazi modelinde kurtarma tedavisi olarak intranasal surfaktan protein D kullanımı. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Deneysel astım modelinde maternal folik asit süplementasyonunun allerjik sensitizasyon üzerine etkileri. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Respiratuar distres sendromlu premature infantlarda volüm garantili yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon: Yeni bir akciğer koruyucu ventilasyon stratejisi olabilir mi? 23. Ulusal Neonatoloji kongresi

DIĞER YAYINLAR

 • Yarık damak eşlik eden hipofosfatazyalı bir olgu. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Yenidoğan döneminde retinoblastoma gelişen Beckwith –Wiedemann sendromlu bir olgu. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Propionik asidemi tedavi komplikasyonu: izolösin eksikliğine sekonder gelişen akrodermatitis enteropatika benzeri cilt lezyonları. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu tedavisinde güncel yaklaşımlar. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • İkizden İkize transfüzyon sendromu: Olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Konjenital renal anomaliye sekonder psödohipoaldestronizm gelişen bir yenidoğan. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Ağır hiponatremi ile prezente olan bir konjenital adrenal hiperplazi olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Yenidoğan döneminde pnömomediastinum nedeni ile izlenen iki olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu ve konjenital AV tam blok birlikteliği. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Bir erken neonatal sepsis etkeni: Eikenella Coorroden. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi.
 • Nadir görülen intestinal psödo-obstruksiyon olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi.
 • Nadir saptanan bir intrauterine tanı: İzole fetal sağ atrial dilatasyon. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • Gastrik pnömotozisin nadir rastlanan bir nedeni nazokomiyal sepsis. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi.

Üyelikler:

 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Aldığı Ödüller:

 • SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ, KLİNİK ÇALIŞMALAR BİRİNCİSİ. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2015.
 • SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ, DENEYSEL ÇALIŞMALAR BİRİNCİSİ. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2015.
 • SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ, DENEYSEL ÇALIŞMALAR İKİNCİSİ. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2015.
 • SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ, DENEYSEL ÇALIŞMALAR ÜÇÜNCÜSÜ. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2014.
 • ANNE ve BEBEK SAĞLIĞI VAKFI 2016 YILI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sertifikalar ve Kurslar:

 • CERTIFICATE OF EXPERIMENTAL USE. Dokuz Eylul University Local Ethical Committee of Animal Experiments
 • RECENT ADVANCE IN THE CARE OF CRİTİCALLY ILL NEONATE. IPOKRaTES Foundation
 • II. NEONATAL HEMODYNAMICS AND FUNCTIONAL ECHOCARDIOGRAPHY COURSE CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 • NEONATOLOJİDE İLERİ UYGULAMALAR KURSU. 20. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • MEKANİK VENTİLASYON KURSU. 20. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • GELİŞİMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME REHBERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU. 6. Ege Pediatri Günleri
 • İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU. 21. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • YENİDOĞAN BAKIMINDA GÜNCEL UYGULAMALAR KURSU. 22. Ulusal Neonatoloji kongresi
 • NEONATAL SİMULE UYGULAMALAR KURSU. 23. Ulusal Neonatoloji kongresi

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi