Kısmi Zamanlı Öğrenci

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Mevzuat
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esaslar (Sağlık Kültür ve Spor Birimiinternet sitesi Mevzuat Bölümünden ulaşabilirsiniz)
 
Taleplerin Alınışı
Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Form 1 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu doldurarak Eylül ayı sonuna kadar veya ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık Kültür ve Spor Birimine bildirirler.
 
Rektör Onayı
Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Birimi tarafından, birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.
 
Duyurular
Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması ile ilgili her türlü duyuru Sağlık Kültür ve Spor Birimi tarafından, Sağlık Kültür ve Spor Birimi Web sayfasında duyurulur. Birimlerimiz ve öğrencilerimizin mağdur olamamaları için ilgili duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca, Rektörlük Makamınca uygun görülen Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık Kültür ve Spor Birimi tarafından, Sağlık Kültür ve Spor Birimi Web sayfasında duyurular kısmı ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.
 
Öğrencilerde Aranacak Şartlar
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasların 6. Maddesinde belirtilmiştir.
 
Öğrencilerin Seçimi ve Onaya Sunulması
Yayınlanan iş ilanlarındaki birimlere, öğrencilerimizce bizzat Form 2 Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu doldurarak başvurulur.   Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Form 3 Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi doldurularak Sağlık Kültür ve Spor Birimine bildirilir. Sağlık Kültür ve Spor Birimince kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, Sağlık Kültür ve Spor Biriminin Web sayfasında ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.
 
İdari ve Mali Hükümler
*Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15, ayda 60 saattir.
*5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık Kültür ve Spor Birimi tarafından yapılır.
* Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret; 15,90 TL’dir. (2021 Yılı)
*Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, birimlerden aylık olarak gelecek Form 4 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Çizelgesi göre Üniversitenin genel bütçesinden yapılır.
*Öğrencilerin herhangi bir nedenle işten çıkmaları halinde; öğrencinin çalıştığı birim tarafından Sağlık Kültür ve Spor Birimine Form 5 İşten Ayrılan Kısmi Zamanlı Öğrenci Bildirim Formu doldurularak 2 gün içerisinde bildirilir. İşten ayrılışlar birimlerce zamanında bildirilmediğinde SGK tarafından kesilebilecek idari para cezaları sorumlulara rücu edilir.      
 
İş Tanımı ve İş Değişikliği
*Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
*Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.