Anasayfa / Yurt Dışı Öğrenci Kabulü Kayıt Duyurusu

Yurt Dışı Öğrenci Kabulü Kayıt Duyurusu

Başvuru Tarihleri

6 Ağustos-15 Aralık 2020

Başvuru Değerlendirme

 

Sonuçların İlanı

 

Kayıt Tarihleri

 

 

Fakülte / Meslek Yüksekokulu

Bölüm / Program

Kontenjan

Ücret

Tıp Fakültesi

 

30

15.000 $

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

30

4.000 $

Ebelik

30

4.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

10

4.000 $

Hemşirelik

30

4.000 $

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyat Hizmetleri

20

3.000 $

Anestezi

20

3.000 $

Fizyoterapi

20

3.000 $

İlk ve Acil Yardım

20

3.000 $

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

20

3.000 $

 

 

 Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen kontenjan ve puanlama dahilinde yapılır.

 

Başvuran adayların lise veya lise dengi okul mezuniyet ortalaması Tıp Fakültesi için 100 üzerinden minimum 80, diğer bölüm/programlar için minimum 60 olmalıdır.

 

Adaylar mezun ise, mezun oldukları lise veya dengi okul diploması, aşağıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme sınavı / üniversiteye giriş sınav sonucu, mezun değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge ile başvurabilirler.

 

Diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucunu gösterir belgeye sahip olmayan adaylar mezun ise mezuniyet not ortalamasını gösteren lise veya dengi okul diploması ile de başvurabilirler.

 

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

(A) Kimler başvurabilir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1-  Yabancı uyruklu olanların,

2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3-  Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

5- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,

6- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları alınır.

 

(B)  Kimler başvuramaz;

 

1- T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2- K.K.T.C. uyruklu olanların,

3- (A)nın 2. Maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların ((A)nın 5. Maddesinde şartları sağlayanlar hariç),

     ç)  Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sonucuna sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç),

 1. d) Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (A)nın 2. Maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

 

Başvuru süreci ve istenen belgeler

 1. Başvuru formu,
 2. Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü,
 3. Adayların lise eğitimi boyunca aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not dökümü belgesi(transkript),
 4. Başvuru için sunulacak sınav sonuç belgesinin aslı ve ya onaylı fotokopisi,
 5. Pasaportun kişisel bilgileri içeren sayfa fotokopisi,
 6. Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi
 7. Niyet mektubu,
 8. Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

 

Sonuçların Bildirimi

 

- Başvuru değerlendirme sonucu ve ön ödeme bilgilerini içeren ön kabul bilgisi e-posta aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafındanbildirilir. Öğrenci adayından öğrenim ücretinin beşte biri ön ödeme olarak alınır.Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup edilir. Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile ispat edilmelidir.

- Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek, kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili birim tarafından resmi kabul belgesi gönderilir. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu için de kullanabileceği resmi belgedir.

 

Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

 

 1. Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.
 2. Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve istenecek ek belgeleri sunmaları gerekir.
 3. Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazır değil ise, geçici mezuniyet belgesi aslı,
 4. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
 5. Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın kopyası,
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
 8. Başvuru esnasında sunulan ulusal/uluslararası sınav belgesinin aslı,
 9. Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran öğrencilerin, Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan YÖS sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından lisans programları için C1 düzeyinde veya üzeri puan alan, ön lisans programları için B2 düzeyi veya üzeri puan alan öğrenciler öğrenimlerine başlayabilir.
 • Kayıt belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 

Vize ve İkamet İzni İşlemleri

 1. Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası alınan ikamet kartlarının bir kopyası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulmalıdır.
 2. İzmir dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İzmir'e taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları zamanında yapmak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 3. Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu konu ile ilgili bilgiler İzmir İl Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.
 4. Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
 5. Mavi kart sahiplerinin ikamet başvurusu yapması gerekmemektedir.

 

 

 

Yabancı Öğrenci Online Ön Kayıt Başvuruları Başladı